Obecny czas: 17 Cze 2018 23:59


Regulamin forum


Forum powinno służyć Polakom do zrozumienia sytuacji w jakiej się znalazła ich Ojczyzna.
Pisanie jest możliwe wyłącznie na prywatną pocztę po uprzednim zarejestrowaniu.
Listy uzupelniające wiedze na temat suwerenności Polski, zostaną umieszczone na forum pod haslem " z prywatnej poczty "Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 190 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna
 Dobre przyklady z Europy 
Autor Wiadomość
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: Dobre przyklady z Europy
Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si pod­pi­sał de­kret o za­po­bie­ga­niu spo­łecz­ne­mu pa­so­żyt­nic­twu, prze­wi­du­ją­cy ścią­ga­nie opłat z osób, które nie prze­pra­cu­ją w ciągu roku kon­kret­nej licz­by dni.

De­kret ma sty­mu­lo­wać osoby w wieku pro­duk­cyj­nym do pod­ję­cia pracy oraz do speł­nia­nia przez nie kon­sty­tu­cyj­ne­go obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia w fi­nan­so­wa­niu wy­dat­ków pań­stwo­wych – po­wia­do­mi­ła służ­ba pra­so­wa pre­zy­den­ta.

Zgod­nie z do­ku­men­tem, który wej­dzie w życie w mo­men­cie ofi­cjal­nej pu­bli­ka­cji, oby­wa­te­le Bia­ło­ru­si oraz cu­dzo­ziem­cy miesz­ka­ją­cy w Bia­ło­ru­si na stale, któ­rzy od 1 stycz­nia 2015 r. nie uczest­ni­czy­li w fi­nan­so­wa­niu wy­dat­ków pań­stwo­wych lub uczest­ni­czy­li w nim mniej niż 183 dni ka­len­da­rzo­wych w roku, będą zo­bo­wią­za­niu do wnie­sie­nia opła­ty wy­so­ko­ści 3,6 mln rubli bia­ło­ru­skich (917 zł).
Za uczest­ni­cze­nie w fi­nan­so­wa­niu wy­dat­ków pań­stwo­wych uzna­no m.​in. wy­cho­wy­wa­nie jed­ne­go dziec­ka w wieku do 7 lat, a także 3 lub wię­cej dzie­ci nie­peł­no­let­nich. Z opła­ty będą zwol­nie­ni in­wa­li­dzi.
Osoby, które nie wnio­są opła­ty, będą ka­ra­ne grzyw­ną oraz aresz­tem, a także obo­wiąz­kiem wy­ko­na­nia prac spo­łecz­nych.
Łu­ka­szen­ka pod­kre­ślił w stycz­niu, że 0,5 mln osób w wieku pro­duk­cyj­nym nie pra­cu­je i nie płaci po­dat­ków, ale ko­rzy­sta z bez­płat­nej opie­ki me­dycz­nej i edu­ka­cji, jak rów­nież opła­ca usłu­gi ko­mu­nal­ne i trans­port po cenie sub­sy­dio­wa­nej przez pań­stwo.
- Dar­mo­zja­dy, nie­ro­by po­win­ny pra­co­wać. Kto nie płaci po­dat­ków, po­wi­nien pła­cić. To nor­mal­na, cy­wi­li­zo­wa­na za­sa­da - pod­kre­ślił.
Ofi­cjal­nie bez­ro­bo­cie na Bia­ło­ru­si wy­no­si obec­nie 0,8 proc., wy­ni­ka to jed­nak z faktu, że za bez­ro­bot­nych uzna­je się tylko osoby, które za­re­je­stro­wa­ły się jako bez­ro­bot­ne. Tym­cza­sem wielu ludzi re­zy­gnu­je z pro­ce­du­ry re­je­stra­cji, gdyż jest ona dość skom­pli­ko­wa­na i wy­ma­ga, by osoba ubie­ga­ją­ca się o za­si­łek wy­ko­ny­wa­ła "prace spo­łecz­ne", a po­nad­to sam za­si­łek jest bar­dzo niski - wy­no­si rów­no­war­tość kil­ku­na­stu do­la­rów.

_________________
adm


02 Kwi 2015 22:33
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: Dobre przyklady z Europy
Grecja olewa syjonistów i wybiera Putina.

W Unii Europejskiej kończy się cierpliwość wobec Greków. Choć zarówno kraje eurolandu, jak i sama Grecja nie chcą wyjścia Aten ze strefy euro, to jednak dzisiejsze spotkanie premiera Aleksisa Tsiprasa z Władimirem Putinem w Moskwie może ów Grexit przyspieszyć.
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
Nie chodzi o to, że Grecja postrze-gana jest jako rosyjska piąta kolumna w Unii Europejskiej. Mało kto wierzy w to, że Tsipras w zamian za zniesienie przez Rosję embarga na import greckich towarów będzie gotów torpedować unijną politykę wobec Moskwy. Zbyt dużo miałby do stracenia. A przecież pogrążonej w kryzysie Rosji, tnącej własne wydatki, nie będzie stać na finansową pomoc Atenom, które potrzebują miliardów euro.
Flirt z Moskwą będzie kosztować Grecję utratę resztek jej wiarygodności w żydowskiej Unii Europejskiej.
Syjonistyczni okupanci Europy zaczynają być zmęczeni są ciągłymi zmianami stanowiska rządu SYRIZ-y w kluczowych sprawach. Jednego dnia minister spraw zagranicznych Nikos Kotzias zapewnia, że jego kraj będzie popierał unijne sankcje, innego już twierdzi, że to "droga donikąd".
Kilka dni temu minister spraw wewnętrznych Nikos Voutsis zapowiedział, że 9 kwietnia Grecji skończą się pieniądze i kraj, by wypłacić emerytury i pensje urzędnikom, nie zamierza spłacać żadnych zagranicznych długów. W poniedziałek jego słowa pospiesznie zaczął prostować minister finansów Janis Warufakis, ale nikogo to nie uspokoiło. Warufakis uchodzi bowiem za najmniej wiarygodnego członka rządu; wielokrotnie łamał raz dane słowo co do reform, które Grecja miała wprowadzić. Sympatię stracił nawet wśród Amerykanów, którzy kilka tygodni temu apelowali o pójście na dalekie ustępstwa wobec Grecji. W poniedziałek w Waszyngtonie skonsternowanemu Warufakisowi poradzono, by lepiej dogadał się z eurolandem, zamiast szukać pomocy za oceanem.
Na jaw wychodzi brak doświadczenia Aleksisa Tsiprasa w rządzeniu. Ledwo trzyma w ryzach własną partię, której radykalne frakcje domagają się zerwania z "totalitarną" Unią Europejską. Wyjazd do Moskwy lidera SYRIZ-y to również ukłon w ich stronę. Ludowi natomiast partia funduje igrzyska w postaci komisji śledczej w parlamencie, która ma zbadać źródła kryzysu sięgającego 2009 r. Wygląda to tak, jakby rządzący przeczuwali nadciągającą katastrofę i chcieli zawczasu znaleźć polityków, których można by za nią obarczyć winą.
SYRIZA całkowicie rozmyła ostatnie dwa miesiące, czyli czas, od kiedy rządzi. W tym okresie parlament nie przegłosował żadnej ustawy, dzięki której wprowadzone zostałyby jakiekolwiek reformy proponowane przez Żydów z UE.
Jedyne, na co było stać rządzących, to łatwe wydanie 200 mln euro pomocy socjalnej dla Greków, choć budżet świecił pustkami.
Była to jedna z obietnic wyborczych, którą Narodowa SYRIZA postanowiła spełnić dla dobra obywateli kosztem UE.
Ale polityka gabinetu Tsiprasa ma więcej wspólnego z zarządzaniem kryzysowym niż z rzeczywistym rządzeniem.
Nie ma tam powodów, żeby zmienić państwo, które od czterech dekad żyło na kredyt pod okupację UE która teraz chce zwrotu lichwy a widzi środkowy palec Greckich Narodowców.
Dlatego być może ostatecznie nie pozostanie temu państwu nic innego jak upaść i wejść w partnerski związek z rozwojową Rosją.

_________________
adm


08 Kwi 2015 03:10
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: Dobre przyklady z Europy
Syjonisci Persona non grata.

Rosja: Duma uchwaliła "ustawę o niechcianych gościach".
Może uderzyć w zydowskich Lekarzy bez Granic i syjonistyczna Amnesty International
19.05.2015 21:44

Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, uchwaliła dziś ustawę pozwalającą władzom Rosji uznać zagraniczne i międzynarodowe organizacje pozarządowe, a także firmy, za niepożądane na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas
Zgodnie z ustawą za niepożądaną może być uznana organizacja pozarządowa lub firma "stwarzająca zagrożenie dla podstaw ustroju konstytucyjnego Rosji, jej obronności lub bezpieczeństwa".
Eksperci i obrońcy praw człowieka w Rosji ostrzegają, że ten kontrowersyjny akt prawny - określany przez media rosyjskie jako "ustawa o niechcianych gościach" - może uderzyć w takie organizacje jak Lekarze bez Granic, Amnesty International, Międzynarodowa Grupa Helsińska, Reporterzy bez Granic, Greenpeace, Transparency International i Human Rights Watch.

Kto będzie decydował, która organizacja jest "niepożądana"?
Zdaniem przewodniczącego Rady ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przy prezydencie FR Michaiła Fiedotowa przyjęcie ustawy może także zmusić wielkie zagraniczne fundacje do zakończenia działalności na terytorium Rosji. Natomiast szefowa organizacji Solidarność Biznesu Jana Jakowlewa oceniła, że akt ten może zaszkodzić klimatowi biznesowemu w FR.
Za "niepożądaną" zagraniczna organizacja pozarządowa (NGO) lub firma uznawana będzie w postępowaniu pozasądowym - przez Prokuraturę Generalną na podstawie wniosku Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), uzgodnionego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Organizacja lub firma uznana za "niepożądaną" będzie wpisywana do rejestru, który ma prowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości. Wpisanie do rejestru pociąga za sobą zamknięcie filii i struktur danej organizacji lub firmy, wstrzymanie wszystkich jej programów i projektów, a także zablokowanie jej rachunków i depozytów w bankach.
Za złamanie ustawy przedstawicielom organizacji i firm grozić będzie odpowiedzialność administracyjna (grzywna do 2 tys. dol.), a przy ponownym naruszeniu - odpowiedzialność karna (do sześciu lat pozbawienia wolności).

"Celem tej ustawy jest stłumienie aktywności obywatelskiej w Rosji"
Inicjatorzy ustawy - Aleksandr Tarnawski z lojalnej wobec Kremla partii Sprawiedliwa Rosja i Anton Iszczenko z również prokremlowskiej nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) - argumentowali, że "pozwoli ona w trybie prewencyjnym bronić podstaw konstytucyjnych państwa, interesów narodowych, praw obywateli i bezpieczeństwa państwa".
Uznali oni, że obowiązująca w Rosji ustawa o organizacjach pozarządowych - zagranicznych agentach nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed "kolorową rewolucją" i że konieczne są odrębne regulacje prawne dotyczące zagranicznych i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Autorzy projektu podkreślali, że obce organizacje mogą być jednym z narzędzi prowadzenia walki geopolitycznej.

Ich zdaniem działalność zagrażającą bezpieczeństwu FR mogą też prowadzić zagraniczne firmy, w tym korporacje ponadnarodowe.
Szefowa programów Human Rigts Watch (HRW) w Rosji Zydowka Tatiana Łokszyna oświadczyła, że celem tej ustawy jest stłumienie aktywności obywatelskiej w Rosji. - Na mocy tej ustawy można zamknąć dowolną organizację międzynarodową. Wszelako w rzeczywistości akt ten skierowany jest przeciwko rosyjskim aktywistom i rosyjskim grupom obywatelskim. Chodzi o odcięcie ich od zagranicznych partnerów - oznajmiła.

Z kolei dyrektor programów Amnesty International w Europie i Azji Środkowej Zyd John Dalhuisen uznał "ustawę o niechcianych gościach" za "nowy etap bezprecedensowej ofensywy przeciwko organizacjom pozarządowym, w ramach której faktycznie kryminalizuje się ich legalną działalność, a także tłumi wolność słowa i wolność zgromadzeń".

Putin wie, że zagraniczne służby planują akcje przed wyborami
Uchwalona w 2012 r. przez parlament Rosji z inicjatywy Kremla ustawa o organizacjach otrzymujących środki finansowe z zagranicy i uczestniczących w życiu politycznym FR nakłada na nie obowiązek rejestrowania się w Ministerstwie Sprawiedliwości w charakterze "zagranicznego agenta".
W czerwcu 2014 r. prezydent Rosji Władimir Putin podpisał poprawkę do tej ustawy, dającą resortowi sprawiedliwości prawo do samodzielnego wpisywania NGOs otrzymujących środki finansowe z zagranicy do rejestru "zagranicznych agentów", bez wcześniejszego orzeczenia sądu. Organizacjom pozarządowym przyznano prawo odwołania się do sądu.
Zgodnie z tym aktem prawnym organizacje otrzymujące status "pełniących funkcje zagranicznych agentów" zostają objęte restrykcyjną kontrolą ze strony państwa. Za niepodporządkowanie się ustawie organizacjom grożą wysokie grzywny lub likwidacja, a ich szefom nawet więzienie.
W marcu, podczas dorocznego rozszerzonego kolegium FSB, prezydent Putin zarzucił zachodnim służbom specjalnym wykorzystywanie rosyjskich organizacji pozarządowych do dyskredytowania władz i destabilizowania sytuacji w Rosji.
Według Putina zachodnie służby specjalne planują już akcje na okres zbliżających się kampanii wyborczych 2016-2018. W 2016 r. w FR powinny się odbyć wybory parlamentarne, a w 2018 - prezydenckie. Putin zapowiedział, że władze będą nadal kontrolować organizacje pozarządowe pod kątem zagranicznego finansowania, a także weryfikować ich cele statutowe z praktyczną działalnością.

Jan Kowalski godzinę temu Oceniono 10 razy 4
Czyli na razie nici z "majdanu" w Rosji:)
A u nas tyle "troski" o ciemiężone przez złego Putina społeczeństwo:)
Pokaż odpowiedzi (1) Odpowiedz
Jerzy Remecki pół godziny temu Oceniono 7 razy 3
jakos nikt sie nie martwil jak Ukraina uchwalila podobne prawo.
Odpowiedz
clash67 pół godziny temu Oceniono 7 razy 3
Ten artykuł to troska o Rosjan, czy o te organizacje? Dajcie może tych lekarzy na razie do nas niech chociaż ciut zluzują kolejki.
Odpowiedz
31.februarius godzinę temu Oceniono 13 razy 3
"Rosja: Duma uchwaliła "ustawę o niechcianych gościach". Może uderzyć w Lekarzy bez Granic i Zydow x Amnesty International"

To potworne!
Ale najgorsze jest to, że dzisiaj nie poderwano żadnych myśliwców NATO, aby przechwyciły ruski samolot, który zbliżał się do przestrzeni powietrznej Batyku!

Ciekawe, co te kacapskie s.....s... znowu knują?!
Pokaż odpowiedzi (1) Odpowiedz
mazbip pół godziny temu Oceniono 2 razy 2
To przeciez zadna tajemnica, od dziesiatkow lat wiadomo ze wiele NGOs sa niczym innym jak agenturami CIA. Wykorzystuje sie je przede wszystkim tam gdzie rzady staraja sie zachowac standardy demokratyczne, spoleczenstwa sa jednak niedojrzale i podzielone. Tak jest tam gdzie CIA wywoluje tzw. kolorowe rewolucje. W krajach o ugruntowanych tradycjach demokratycznych, tak jak w Szwajcarii nikt ich nie bierze na serio i nie maja szans na wywolanie jekichkolwiek zamieszek. Z kolei w krajach rzadzonych autorytarnie tak jak np. kraje arabskie w ktorych obalono zainstalowanych przez mocarstwa kolonialne krolow, wykorzystuje sie terrorystow (Al Khaida) w gleboko podzielonych i skloconych spoleczenstwach, Iran, Irak, Libia, Syria a wczesniej jeszcze Afganistan. W Rosji podobnie zreszta jak w Polsce nigdy nie bylo spoleczenstwa o tradycjach demokratycznych i latwo znalezc grupy ludzi, ktore beda wykorzystywac obca pomoc w dojsciu do wladzy metodami, ktore z demokracja nic wspolnego nie maja. Najlepszy przyklad to Majdan. Jest rzecza absolutnie zrozumiala ze spoleczenstwo rosyjskie chce sie przed takimi wplywami bronic.
Odpowiedz
oloros11 21 minut temu Oceniono 1 raz 1
dlaczego nie napisza o grabiezy Ukrainy gdzie sprzedaje sie aMERYKANOM OGROMNE PRZEDSIĘBIORSTWA ZA 1 HRYWNĘ!!
Odpowiedz
abc1333 godzinę temu Oceniono 18 razy 0
To jest ustawa przeciw takim organizacjom pozarządowym , które za amerykańskie 5 miliardów dolarów zorganizowały ukraiński majdan, doprowadziły do puczu i obecnie katastrofy gospodarczej ( 18 % spadku PKB po roku tego nowego raju i bankructwo ) , humanitarnej i wojny domowej z dziesiątkami tysięcy trupów i milionami inaczej poszkodowanych. O tych pięciu miliardach mówi jasno i wyraźnie niejaka Nuland , organizatorka majdanu i osoba która decydowała kto utworzy rząd w juncie. Pani Nuland mówiła to przed zgromadzeniem dyrektorów Chevronu , co samo w sobie jest jednoznaczne.
Rosyjska incjatywa to zatrzymanie prowokacji politycznych takich jak zabicie swojego agenta Niemcowa , by stworzyć rosyjski majdan i pozbawić władzy Putina.
Pokaż odpowiedzi (1) Odpowiedz
kagwo77 pół godziny temu Oceniono 7 razy -3
Nareszcie, nawet Duma zauważyła problem rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.
Odpowiedz
lodzermensz1 godzinę temu Oceniono 10 razy -6
Rosja coraz bardziej zaczyna przypominać Koreę Północną.
Brawo!
A najciekawsze jest to, że poczynania rosyjskich władz, zmierzających do międzynarodowej izolacji Rosji i wpędzających ją ponownie w okowy totalitaryzmu, popiera ponad 80% Rosjan. Fascynujące! Fromm miał rację z tą ucieczką od wolności.

_________________
adm


19 Maj 2015 23:46
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: Dobre przyklady z Europy
Telegram z Kremla. "Prezydent Rosji życzył A. Dudzie sukcesów"

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin pogratulował Andrzejowi Dudzie wyboru na prezydenta Polski - poinformowała w poniedziałek służba prasowa Kremla. Prezydent Rosji życzył Dudzie "sukcesów w działalności państwowej".
Rosyjska prasa wypomina Dudzie Ukrainę. "Napięcie między Moskwą a Warszawą utrzyma się"
jesli Duda nie zrozumie sytuacji na Ukrainie.
Na stronie internetowej Kremla pojawiła się informacja o depeszy z gratulacjami Władimira Putina dla Andrzeja Dudy z okazji wyboru na stanowisko prezydenta Polski. Komunikat pojawił się o godz. 11.30 czasu polskiego.
"Życzył sukcesów"
"W depeszy gratulacyjnej głowa Państwa Rosyjskiego wyraziła przekonanie, że budowa konstruktywnych stosunków między Rosją a Polską, opierających się na zasadach autentycznego dobrosąsiedztwa i wzajemnego poszanowania interesów, sprzyjałoby umocnieniu bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Prezydent Rosji życzył A. Dudzie sukcesów w działalności państwowej".
Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że Moskwa nastawiona jest na konstruktywną współpracę z Warszawą i liczy, że stosunki między Rosją i Polską będą dobre.
Węgierskie media o Dudzie: z uznaniem mówił o niektórych posunięciach Orbana
- Zawsze liczymy na budowę dobrych, niezaangażowanych, wolnych od stereotypów, wzajemnie korzystnych stosunków z naszymi najbliższymi sąsiadami, do których zaliczamy również Polskę - oświadczył Pieskow, którego cytuje agencja TASS.
Opinie podzielone
- Okazało się, że nienawiść do Rosji, to za mało, by wygrać wybory - oświadczył w poniedziałek przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Aleksiej Puszkow, komentując wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich w Polsce. "Polacy pozbyli się Komorowskiego. Okazało się, że nienawiść do Rosji, to za mało, by wygrać wybory. To lekcja dla jego kolegów w sąsiednich krajach" - napisał Puszkow na Twitterze.
Innego zdania był jego pierwszy zastępca Leonid Kałasznikow, który wyraził pogląd, że dla Rosji "byłoby korzystniejsze, gdyby Komorowski pozostał".
Zdaniem Kałasznikowa jest wątpliwe, by Andrzej Duda odmienił stosunki Rosji i Polski. - Jeśli zmieni, to nie na lepsze, jeśli weźmie się pod uwagę to, że należy on do partii braci (Kaczyńskich - red.), którzy zawsze wyróżniali się szczególnie agresywnym tonem wobec Rosji. Nie sądzę, by coś się zmieniło na lepsze dla nas - oznajmił wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy, którego cytuje państwowa agencja RIA Nowosti.
W depeszy gratulacyjnej głowa Państwa Rosyjskiego wyraziła przekonanie, że budowa konstruktywnych stosunków między Rosją a Polską, opierających się na zasadach autentycznego dobrosąsiedztwa i wzajemnego poszanowania interesów, sprzyjałoby umocnieniu bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Prezydent Rosji życzył A. Dudzie sukcesów w działalności państwowej

depesza od Władimira Putina

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Konstantin Kosaczow oświadczył z kolei, że, pojawienie się w Polsce na czele państwa takiego przywódcy jak Andrzej Duda "niczego dobrego stosunkom rosyjsko-polskim nie wróży". Kosaczow zauważył zarazem, że nowy prezydent Polski będzie musiał uwzględniać nastroje społeczeństwa, które - jego zdaniem - opowiada się za normalizacją stosunków z Rosją.
"Społeczeństwo w Polsce - gdzie prości ludzie od dawna są zmęczeni konfrontacją na wszystkich frontach, na czym traci gospodarka - jest raczej za normalizacją stosunków z Rosją niż za ich dalszą degradacją" - napisał szef Komisji Spraw Zagranicznych wyższej izby rosyjskiego parlamentu w swoim profilu na Facebooku.
Według Kosaczowa pewne nadzieje stwarza to, że w toku debat wyborczych "obaj kandydaci demonstrowali gotowość, by pracować na pozytywny rezultat z Moskwą". "Bez względu na wszystko nowy prezydent będzie musiał wybrać między tradycyjną twardością partyjną a oczekiwaniami mas" - oznajmił rosyjski senator.

_________________
adm


25 Maj 2015 17:24
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: Dobre przyklady z Europy
Syjonisci zle widziani w Rosji.
Rosja wprowadza listę osobowych sankcji. Jest na niej 18 Polaków zydowskiego pochodzenia.
2015-05-30 06:53

Rosja przekazała w czwartek ambasadom Unii Europejskiej listę osób objętych sankcjami wizowymi - poinformował premier Holandii Mark Rutte. Fińska telewizja YLE opublikowała pełną listę nazwisk tych polityków. Wpisani są na nią Polacy to m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, była szefowa MSZ Anna Fotyga, Jerzy Buzek, Paweł Kowal i Marek Migalski.
Na liście opublikowanej przez Rosjan znajduje się około 80 obywateli Unii Europejskiej. - Rosyjska lista nie jest oparta na prawie międzynarodowym, nie jest transparentna, a zatem nie sposób jej oprotestować - powiedział Rutte. - Potępiamy działania Rosji - dodał.
Wcześniej stacja telewizyjna Nos informowała, że trzech holenderskich parlamentarzystów nie otrzymało zgody na wjazd na teren Federacji Rosyjskiej.
Na opublikowanej liście jest 18 nazwisk z Polski: europoseł Ryszard Czarnecki (PiS), zastępca dyrektora Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO ds. Logistyki i Zasobów gen. dyw. Andrzej Fałkowski, szef Agencji Wywiadu Maciej Hunia, szef BBN gen. Stanisław Koziej, szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Radosław Kujawa, wiceszef MON Robert Kupiecki, europoseł Ryszard Legutko (PiS), poseł, wiceszef PiS Adam Lipiński, posłanka Agnieszka Pomaska (PO), europoseł Jacek Saryusz-Wolski (PO), b. europoseł Marek Siwiec, dowódca operacyjny gen. broni Marek Tomaszycki, zastępca szefa BBN Zbigniew Włosowicz.

Zydzi Buzek i Saryusz-Wolski na liście
O tym, że dwaj eurodeputowani z Polski - Jerzy Buzek i Jacek Saryusz-Wolski - znajdują się na liście opublikowanej przez Rosjan, poinformowała Agata Byczewska, doradczyni prasowa w Europejskiej Partii Ludowej, do której obydwaj należą.
"Az 7 poslow Grupy EPL na rosyjskiej czarnej liscie w tym @JSaryuszWolski i @JerzyBuzek" - napisała Byczewska na Twitterze.
Stanisław Koziej skomentował sprawę na Twitterze. - Nic nie wiem. Oczekiwałbym na jakąś bumagę, może nawet na czerpanym papierze. To poważna sprawa - napisał.

_________________
adm


30 Maj 2015 09:06
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: Dobre przyklady z Europy
Grecy pokazali palec zydowskim zlodziejom.
Nadchodzi Grexit? Czarne chmury nad strefą euro. 6 rzeczy, które musisz wiedzieć o kryzysie w Grecji
Reuters, PAP 29.06.2015 09:59

Greckie banki zamknięte na tydzień, Grecy w kolejkach przed bankomatami, klincz w negocjacjach z wierzycielami z eurogrupy. W ciągu ostatnich czterech dni scenariusz negatywny, czyli wyjście Aten ze strefy euro i nieobliczalne konsekwencje dla gospodarki Europy, stał się realny. Jak do tego doszło?
Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas
1. Cztery dni zamętu. Ateny kontra Europa
Piątek: negocjacje między Grecją a jej zagranicznymi pożyczkodawcami (krajami strefy euro) kończą się fiaskiem. Premier Grecji Aleksis Cipras zapowiada na 5 lipca referendum nad propozycjami wierzycieli Grecji i apeluje do obywateli, żeby je odrzucili.
Sobota: ministrowie finansów strefy euro odrzucają prośbę Grecji, by w związku z referendum przedłużyć wygasający 30 czerwca program pomocowy. Grecki parlament zatwierdza referendum.
Niedziela: Europejski Bank Centralny (EBC) zamraża pożyczki ratunkowe dla greckich banków na poziomie ok. 90 mld euro. Grecki rząd ogłasza, że zamyka na tydzień banki, a wypłaty z bankomatów limituje do 60 euro na Greka. Przed bankomatami ustawiają się ogromne kolejki - ludzie wyciągają pieniądze, bo wolą je mieć w gotówce.
Poniedziałek: euro spada o 2 proc. w stosunku do dolara na azjatyckich giełdach, rośnie dolar (z 3,74 zł na 3,81 zł), także euro jest najdroższe wobec złotówki od połowy lutego, frank szwajcarski - najdroższy od końca stycznia, funt brytyjski - najdroższy od ośmiu lat. A prasa i ekonomiści w całej Europie odmieniają przez wszystkie przypadki słowo "Grexit" - czyli możliwość wyjścia Grecji ze strefy euro i nieobliczalne skutki tego procesu.

2. O co chodzi
Grecja ma długi. Dużo długów. Dokładnie 323 mld euro. Skąd się wzięły - znajdziecie to na końcu tekstu. Na razie jednak najważniejsze jest, że 60 proc. z tego zadłużenia Ateny muszą oddać krajom strefy euro, tylko, że nie mają z czego. Greckie banki działają, bo Europejski Bank Centralny (czyli w praktyce kraje strefy euro - eurogrupa) pożycza im pieniądze.
Eurogrupa i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a także Komisja Europejska, patrzą jednak uważnie na to, czy Grecja rokuje jakiekolwiek nadzieje na spłatę zadłużenia, zanim podejmą decyzję o odblokowaniu kolejnej transzy pieniędzy.
W lutym eurogrupa i MFW zgodziły się przedłużyć program pomocowy dla Grecji o cztery miesiące, do 30 czerwca. Tego samego dnia - jutro - Grecja musi spłacić Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu kolejną transzę zadłużenia - 1,6 mld euro. Ma na to mniej niż 48 godzin. I jest niemal pewne, że się jej to nie uda.
3. Próba sił między Grecją a eurogrupą
Ale, jak podkreśla BBC, rządy pożyczkodawców Grecji mają coraz mniejszą ochotę na finansowanie kraju, który od pięciu lat powinien oszczędzać każdy grosz, ciąć wydatki i redukować dług. Ale Atenom kiepsko to wychodzi. Przyczyny? M.in. skomplikowany system podatkowy (6 stawek VAT), skomplikowany i pełen "wyjątków" system emerytalny i nieudane reformy, w tym np. prywatyzacja, która miała przynieść 50 mld euro, a prognozy mówią o 20 mld.
"To nie tak, że Grecja nie wie, co robić, albo nie umie" - pisze BBC. Problemem jest to, że zmarnowała pięć lat zasilania zagranicznymi funduszami, nie próbując w poważny sposób naprawić strukturalnych problemów swojej gospodarki -twierdzi BBC. A to nie jest najlepsza zachęta dla kredytodawców.
4. Cipras wini Europę
Od lutego lewicowy rząd Aleksisa Ciprasa negocjował z "trojką" - Komisją Europejską, MFW i EBC. Cipras chciał złagodzenia warunków, które Grecja musiałaby spełnić, aby otrzymać od eurogrupy 7,2 mld euro - za pomocą których uregulowałaby swoje zobowiązania wobec MFW.
Premier Grecji twierdził, że narzucone przez instytucje "trojki" zaciskanie pasa ma katastrofalne skutki dla greckiego społeczeństwa i gospodarki. Kredytodawcy Aten odrzucili propozycje złagodzenia warunków pomocy. A Cipras zagrał va banque i odrzucił ofertę eurolandu: 12 mld euro kredytów pomocowych do listopada w zamian za cięcia budżetowe i trudne reformy -
- giełda w Atenach będzie w poniedziałek nieczynna
- banki greckie będą zamknięte przez tydzień do 6 lipca
- bankomaty będą nieczynne w poniedziałek. Wznowią pracę po południu
- Limit dziennych wypłat wyniesie 60 euro dla jednej osoby
- bankowe transakcje dokonywane w sieci, w tym opłacanie okresowych płatności, będą dozwolone, ale ograniczone do podmiotów greckich.
- transfery kapitału za granicę będą zabronione
Jaki był cel greckiego rządu? Zahamowanie masowego wycofywania depozytów z banków. Ocenia się, że wprowadzona kontrola przepływu kapitału, czyli w praktyce ograniczenie przez rząd możliwości swobodnego obrotu pieniędzmi przez obywateli, może obowiązywać przez wiele miesięcy. Ale to nie powstrzymuje Greków od wyciągania z bankomatów wszystkiego, co się da.
5. Skutki dla Greków, Polaków i Europy
Zamknięte banki, w bankomacie tylko 60 euro do wybrania - tak wyglądał poniedziałek zwykłego Greka. Spadki na giełdach w Azji, USA (indeks Nikkei225 stracił 2,4 proc. indeks S&P 500 znalazł się na minusie - 1,3 proc.) i w Europie |(notowania kontraktów długoterminowych, które dobrze odzwierciedlają dominujące trendy sesji, spadły o blisko 5 pkt proc. we Frankfurcie i Paryżu, a prawie o 3 pkt proc. w Londynie), umocnienie funta, franka i dolara, osłabienie euro - tak wyglądał poniedziałek na rynkach finansowych. I nikt nie wie, co stanie się dalej.
Wiadomo za to, że już stracili polscy kredytobiorcy mający kredyt we frankach. Złoty stracił też do euro - wyjazd na Zachód zrobił się znów droższy. Lepiej za to mają Polacy zarabiający w Wielkiej Brytanii - funt brytyjski osiągnął dziś najwyższą wartość wobec złotówki od ośmiu lat.
Nic dziwnego, że Europa chce walczyć o Grecję. Komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici ocenił w wywiadzie dla radia RTL, że "jest jeszcze pole manewru do negocjacji z Grecją". Przypomniał też, że szef KE Jean-Claude Juncker złoży w południe Atenom nowe propozycje. Ale niedługo później rzecznik Komisji Europejskiej podała, że dziś jednak nowych propozycji nie będzie. Na 12.45 zapowiedziano konferencję Junckera.
Być może Cipras zmięknie, gdy przegra referendum. A tak się może stać. Według dwóch badań opinii publicznej przeprowadzonych tuż przed podjęciem przez rząd grecki decyzji o rozpisaniu referendum ws. porozumienia, większość Greków (choć liczba ta mocno spadła) wolałaby zaakceptować porozumienie z instytucjami reprezentującymi wierzycieli.
6. Skąd się wzięły długi Grecji?
Greckie kłopoty to efekt dziesięcioleci zaniedbań gospodarczych i braku reform. Paradoksalnie, jak opisuje "Forbes" przez lata dyktatury wzrost gospodarczy był z początku wysoki, a dług niski. Ale junta wojskowa w końcu popełniła błędy - i w 1974 r. Grecję dotknął kryzys. Po upadku dyktatury, od końca lat 70. do 1993 r. rosła rola państwa w gospodarce, rosły wydatki budżetowe - rósł też dług publiczny. W 1993 osiągnął 100 proc. PKB.
W latach 1994-2007 sytuacja się nieco poprawiła, bo Grecy zmobilizowali się, by wypełnić kryteria z Maastricht - warunki konieczne dla państw UE, które chcą wprowadzić euro. Jednym z nich jest kryterium deficytu budżetowego. Grecy, by wejść do strefy euro, po prostu sfałszowali dane - pisał w 2010 r. w "Polityce" Wawrzyniec Smoczyński. Brak było za to reform gospodarczych, i w 2009 r. w reakcji na światowy kryzys grecka gospodarka przeżyła załamanie. Już w 2010 r. kraj by zbankrutował, gdyby nie pomoc UE i MFW. Ateny dostały wówczas 110 mld euro pomocy, a zobowiązały się do cięć budżetowych i reform. "Pierwsze miały odchudzić państwo, drugie reanimować gospodarkę. Jak się łatwo domyślić, pieniądze zostały wydane, a cięcia i reformy nie przyniosły oczekiwanego efektu" - kwituje Smoczyński.
Do tego, jak podkreśla szef działu zagranicznego "Polityki", kolejną przyczyną greckiego fiaska jestnetarną, ale bez unii fiskalnej, czyli: mamy wspólną walutę, ale nie mamy wspólnego budżetu. Czyli to Ateny, a nie Bruksela, ustalają same sobie limit długu.

W efekcie gospodarki o różnym stopniu rozwoju i wiarygodności uzyskały tak samo wiarygodną walutę - i wiarygodność kredytową. "Grecja mogła pożyczać na podobny procent co Niemcy, bo inwestorzy traktowali obligacje wszystkich państw strefy euro na równi. Więc pożyczała bez opamiętania".

_________________
adm


30 Cze 2015 01:17
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: Dobre przyklady z Europy
Węgrzy nie chcą imigrantów. Parlament zaostrzył dzisiaj prawo
Gazeta Wyborcza - ‎4 godz. temu‎
Węgierski parlament przyjął w poniedziałek przepisy, które zaostrzają przyznawanie azylu oraz zapewniają ramy prawne do zbudowania ogrodzenia na granicy z Serbią mającego na celu powstrzymanie napływu nielegalnych muzułmańskich imigrantów.

_________________
adm


07 Lip 2015 00:29
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: Dobre przyklady z Europy
Grecja nie przywiozła do Brukseli planu reform i oszczędności
07.07.2015, 15:55; Aktualizacja: 07.07.2015, 17:17

Mimo obietnic, Grecja zignorowała Żydów i nie przywiozła do Brukseli planu reform i oszczędności od którego uzależniona jest pomoc finansowa. Spotkanie ministrów finansów strefy euro zakończyło się bez rezultatów. O 18.30 rozpoczyna się szczyt z udziałem przywódców eurolandu, choć wielu zadaje sobie pytanie, czy ta narada ma sens.
Młody prawnik brzmi dumnie? Jak wygląda zawodowa rzeczywistość
Wczoraj informowano, że dziś grecki premier przedstawi plan naprawczy. Aleksis Tsipras miał to obiecać niemieckiej kanclerz podczas rozmowy telefonicznej. Minister finansów Grecji na spotkaniu eurogrupy nie przedstawił jednak dziś żadnych dokumentów. Dyplomaci informują, że zarysował jeden możliwości działania rządu w Atenach. "Zbyt ogólnikowe i rozczarowujące" - skomentował jeden z dyplomatów.

_________________
adm


08 Lip 2015 02:39
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: Dobre przyklady z Europy
Niemcy: spłonął kolejny ośrodek dla uchodźców
W Niemczech trwa seria podpaleń obiektów dla uchodźców oczekujących na rozpatrzenie ich wniosku o azyl. W nocy ze środy na czwartek spłonął budynek w Niederstedem w Nadrenii-Palatynacie. Z atakami muszą się też liczyć osoby pomagające imigrantom zwani handlażami niewolników.

Zakwaterowani w budynku azylanci znajdowali się w czasie, gdy wybuchł pożar, poza obiektem - podała dzisiaj agencja dpa. Podczas akcji ratunkowej jeden ze strażaków zatruł się dymem. Obiekt zamieszkany był przez cudzoziemców od kilku tygodni. Policja wdrożyła śledztwo ze względu na podejrzenie o wrogie wobec obcokrajowców motywy sprawców podpalenia.
W miejscowości Jamel pod Wismarem na północy Niemiec spłonęła w czwartek stodoła należąca do pary artystów zwalczających silne w tej części kraju wpływy neonazistów. Rzecznik prokuratury poinformował w piątek, że w zgliszczach znaleziono ślady substancji wspomagającej ogień, co świadczy o celowym podpaleniu.
Artyści - Birgit i Horst Lohmeyer - angażują się od lat na rzecz tolerancji i demokracji. W szopie miał się niebawem odbyć koncert z udziałem artystów sprzeciwiających się rosnącym wpływom neonazistów. Lohmeyerowie podejrzewają, że sprawcami podpalenia są prawicowi ekstremiści mieszkający w wiosce. Artyści otrzymywali wcześniej pogróżki. Jak pisze "Der Spiegel", mieszkańcy wioski są terroryzowani przez neonazistów.
W pierwszej połowie tego roku w Niemczech doszło do ponad 200 ataków na ośrodki dla uchodźców, niemal tyle samo co w całym ubiegłym roku. W lipcu nieznani sprawcy położyli ogień w ośrodkach dla uciekinierów w Remchingen w Badenii-Wirtembergii oraz w Reichertshofen w Bawarii. W czerwcu do podpaleń doszło m.in. w Lubece na północy kraju oraz w Miśni w Saksonii. Przed ośrodkami organizowane są pikiety i demonstracje.
W zeszłym roku o azyl w Niemczech wystąpiło 200 tys. kolorowych obcokrajowców.
Władze spodziewały się, że w tym roku ich liczba będzie dwukrotnie wyższa, jednak z najnowszych prognoz wynika, że może ich być ponad 600 tys.
Aby zniechęcić obywateli tych krajów do przyjazdu do Niemiec, niemieckie MSW rozważa możliwość zastąpienia świadczeń pieniężnych świadczeniami rzeczowymi i bonami. Szef MSW Thomas de Maiziere ma nadzieję, że zmniejszy to atrakcyjność pobytu w Niemczech dla Albańczyków czy mieszkańców Kosowa.


~Logik25 : E tam zaraz wrogie motywy. Przyjazne, oni chcą tylko, żeby wrócili do siebie a nie tułali się na emigracji w obcym im kulturowo środowisku. A artyści to szlachetni ludzie , ale tylko w zakresie teorii. Byliby bardziej szlachetni, gdyby w informacji było, że przyjęli 5 rodzin , w których jest po 20 osób.
wczoraj 19:54 | ocena: 95% odpowiedz oceń: -1 +1
~studento : Ci "ekstremiści" i "neonaziści" to zwykli mieszkańcy Niemiec z których głosem NIKT się tam nie liczy i którzy już nie mają innych sposobów na powiedzenie NIE dla bezmyślnej polityki Merkel w sprawie nielegalnych imigrantów. Dlaczego nie ma zadnych referendów choćby lokalnych ws przyjmowania.
wczoraj 18:44 | ocena: 90% odpowiedz oceń: -1 +1
~Ehh : Ehh ludzie sa glupi jak mozna miec sachare i polowe afryki samych kamieni i nieza sypac tych terenow glina i zasiac? Eh coto za filozofia jest ile mln bezrobotnych eh czemu podziemia nietworzy sie dzialek :/ slonce daje tyle energi eh ludzie sa madrzy ale nieumia myslec racjonalnie i pracowac ... rozwiń całość
wczoraj 18:38 | ocena: 90% odpowiedz oceń: -1 +1
~Marek : Nie azylanci a socjalni imigranci.Kto widział wśród zdjęć tych niby uchodźców kobiety i dzieci ? Tam 99% to młode zdrowe bykido zapładniania niemieckich samic ,którzy chca się dostać po socjal i żeby wprowadzać swoje islamskie prawa tam gdzie sa tylko goścmi
wczoraj 19:20 | ocena: 96% | odpowiedzi: 1 odpowiedz oceń: -1 +1
~rush2010 : niby czemu są winni ci uchodźcy wolność wywalczyła im Ameryka to trzeba uruchomić transport i wysłać ich do stanów niech dadzą lm wolność taką jak mają Indianie
wczoraj 20:18 | ocena: 100% odpowiedz oceń: -1 +1
~Mimi : W Niemczech pro azylowa polityka kilku zielonych glupkow doprowadzi do destabilizacji kraju. To co mowia normalni ludzie juz nikogo nie interesuje.
wczoraj 22:15 | ocena: 83% odpowiedz oceń: -1 +1
~Dość POPiS-u !!! : Jakoś mnie to nie dziwi, Niemcami dowodzi żydowski8 kler.!!!
wczoraj 19:02 | ocena: 90% odpowiedz oceń: -1 +1
k maro : Ja się pytam kiedy lachy zaczną palić takie ośrodki w polszy?
wczoraj 19:37 | ocena: 81% odpowiedz oceń: -1 +1
~bartek : znowu te muslimy, są wakacje, piszcie o czymś innym
wczoraj 18:46 | ocena: 69%

_________________
adm


15 Sie 2015 04:32
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: Dobre przyklady z Europy
Afrykańscy koczownicy pobici przez Węgierskich Patriotów.
Według portalu wielu migrantów zostało rannych, dwóch z nich trafiło do szpitala.

Do ataku doszło po meczu piłkarskim Węgry-Rumunia. Jak poinformowała węgierska agencja MTI, doszło także do starć kibiców z policją, w wyniku których rannych zostało ponad 30 osób. Aresztowano 42 Patriotów.
Po udanej akcji Narodowców, chodźcy wyjeżdżają z Węgier, przyjmą ich Austria i Niemcy
Węgierskie władze rozpoczęły nad ranem przewożenie autobusami na granicę z Austrią migrantów, z których większość od kilku dni koczowała na dworcu kolejowym Keleti w Budapeszcie. Wcześniej na ich przyjęcie zgodziły się władze Austrii i Niemiec.
Wczoraj późnym wieczorem Austria i Niemcy wydały zgodę na wjazd migrantów na swe terytoria. Poinformował o tym kanclerz Austrii Werner Faymann po rozmowach z szefową niemieckiego rządu Angelą Merkel i premierem Węgier Viktorem Orbanem.
- Nie pozostawimy tych ludzi bez pomocy - zapewnił Faymann.
Kilka godzin wcześniej szef kancelarii premiera Orbana, Janos Lazar zapowiedział, że rząd Węgier podstawi 100 autobusów, by przewieźć na granicę z Austrią tysiące migrantów, koczujących od kilku dni na dworcu kolejowym Keleti w Budapeszcie, oraz tych, którzy na piechotę wyruszyli do Austrii i zatrzymali się na noc w podstołecznej miejscowości Zsambek.
Węgierskie media informowały, że wielu uchodźców ociągało się jednak z wsiadaniem do autobusów, obawiając się, że zostaną przewiezieni do węgierskiego obozu dla uchodźców.
Pierwszy autobus z migrantami dotarł do granicy z Austrią w sobotę około godziny 3. Jak podała węgierska agencja MTI, uchodźcy wysiedli z pojazdu i na piechotę przeszli na stronę austriacką, gdzie zostali powitani przez kolorowych koczowników przebywających w Austrii.
Austriackie MSW zapewniło już wczoraj wieczorem, że jest przygotowane na przybycie migrantów. Większość z nich, jak powiedział kanclerz Werner Faymann, chce pojechać dalej, do Niemiec, a tylko niektórzy deklarują chęć pozostania w Austrii.

_________________
adm


05 Wrz 2015 08:02
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 190 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.