Obecny czas: 17 Cze 2018 23:38


Regulamin forum


Forum powinno służyć Polakom do zrozumienia sytuacji w jakiej się znalazła ich Ojczyzna.
Pisanie jest możliwe wyłącznie na prywatną pocztę po uprzednim zarejestrowaniu.
Listy uzupelniające wiedze na temat suwerenności Polski, zostaną umieszczone na forum pod haslem " z prywatnej poczty "Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 148 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna
 ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN 
Autor Wiadomość
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN
Panika wśród Żydów narasta wprostproporcjonalnie do zbliżającego się końca Olimpiady w Sochi.
"Albo podpiszecie porozumienie, albo wszyscy będziecie martwi". Sikorski ostrzega użytecznych Ukraińców
21.02.2014 15:25
- Albo poprzecie porozumienie, albo będziecie mieli stan wojenny, armię - wszyscy będziecie martwi - powiedział zdenerwowany Żyd Radosław Sikorski do lidera ukraińskiej opozycji.
Nagranie ukazujące nerwowe kuluary negocjacji ws. podpisania porozumienia opozycji z władzami Ukrainy pokazała na nagraniu wideo telewizja ITV.
Film został nagrany w przerwie negocjacji, kiedy unijni ministrowie, liderzy opozycji, w tym syjonistyczny przywódca z Majdanu oraz przedstawiciele rządu wyszli z sali obrad.

Ostatecznie ok. godziny 15 czasu polskiego prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz i przywódcy opozycji Żydzi Arsenij Jaceniuk, Witalij Kliczko i Ołeh Tiahnybok zawarli porozumienie w sprawie wyjścia ich kraju z kryzysu.
Dokument podpisano w obecności syjonistycznych szefów dyplomacji Polski i Niemiec, Radosława Sikorskiego i Franka-Waltera Steinmeiera.
Jak napisano w komunikacie MSZ, dokument zakłada scenariusz i kalendarz kroków politycznych na rzecz rozwiązania obecnego konfliktu nad Dnieprem. Jego elementy to:

- Powrót do "pomarańczowej" konstytucji 2004 r. jako rozwiązania tymczasowego,

- Utworzenie rządu "zaufania narodowego" coś na wzór Judenlandu, czyli syjonistycznych kundli i przebierańców ,

- Rozpoczęcie prac nad nową konstytucją, ( PO-dobną do Judenlandu gdzie w punkcjie 90 Polska oddaje władze w żydowskie łapy) równoważącą uprawnienia prezydenta, rządu i parlamentu, która ma zostać przyjęta najpóźniej do września.
Po przyjęciu nowej konstytucji, ale nie później niż do końca roku, ma dojść do nowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych sponsorowanych przez Sorosa i inne zachodnie hieny.

_________________
adm


21 Lut 2014 17:25
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN
Protegowana żydomasonów Żydówka Timoszenko będzie prezydentem Ukrainy.
Sprzeczne doniesienia w sprawie Julii Tymoszenko
Sprzecz­ne do­nie­sie­nia w spra­wie Julii Ty­mo­szen­ko.
Agen­cja As­so­cia­ted Press, która pierw­sza po­da­wa­ła wia­do­mość o wyj­ściu byłej pre­mier z ko­lo­nii kar­nej w Char­ko­wie, wy­co­fa­ła swoją de­pe­szę.
Chwi­lę po AP o wyj­ściu Ty­mo­szen­ko in­for­mo­wa­ły ukra­iń­skie media nie­za­leż­ne, we­dług któ­rych jest ona już w dro­dze do Ki­jo­wa.
Strat­for: Ty­mo­szen­ko naj­więk­szym za­gro­że­niem dla Ja­nu­ko­wy­cza
Opo­zy­cjo­nist­ka Julia Ty­mo­szen­ko bę­dzie naj­więk­szym po­li­tycz­nym za­gro­że­niem dla pre­zy­den­ta Ukra­iny Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza, jeśli zo­sta­nie zwol­nio­na z wię­zie­nia i bę­dzie mogła kan­dy­do­wać w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich – oce­nia ame­ry­kań­ski ośro­dek ba­daw­czy Strat­for.

We­dług Strat­for zwol­nie­nie Ty­mo­szen­ko za­sad­ni­czo zmie­ni po­li­tycz­ne życie Ukra­iny. - Z punk­tu wi­dze­nia Ja­nu­ko­wy­cza uwol­nie­nie Ty­mo­szen­ko jest kon­tro­wer­syj­nym po­su­nię­ciem, które do kry­zy­su wpro­wa­dzi nową po­li­tycz­ną grę. Siły ze­wnętrz­ne takie, jak Rosja będą mogły to wy­ko­rzy­stać – uważa Strat­for.
Na obecnym etapie Rosja ma interes w tym, by Tymoszenko wyszła na wolność
- Na obec­nym eta­pie - ana­li­zu­je Strat­for - Rosja ma in­te­res w tym, by Ty­mo­szen­ko wy­szła na wol­ność. Choć jest czo­ło­wą po­sta­cią po­ma­rań­czo­wej re­wo­lu­cji, łączą ją z Krem­lem głę­bo­kie i oso­bi­ste więzy, zwłasz­cza z pre­zy­den­tem Wła­di­mi­rem Pu­ti­nem.
Par­la­ment Ukra­iny przy­jął dzi­siaj re­zo­lu­cję o na­tych­mia­sto­wym zwol­nie­niu z wię­zie­nia przy­wód­czy­ni naj­więk­szej opo­zy­cyj­nej par­tii Bat­kiwsz­czy­na.
Dzień wcze­śniej, gdy Rada Naj­wyż­sza Ukra­iny opo­wie­dzia­ła się za uwol­nie­niem byłej pre­mier, jak ad­wo­kat Ser­hij Wła­sen­ko po­wie­dział, że do wyj­ścia Ty­mo­szen­ko na wol­ność po­trzeb­na bę­dzie jesz­cze de­cy­zja sądu.
W stycz­niu 2009 roku w okre­sie tzw. wojny ga­zo­wej, Ty­mo­szen­ko, bę­dą­ca wów­czas sze­fo­wą rządu Ukra­iny, pro­wa­dzi­ła ne­go­cja­cje ga­zo­we z Rosją.
Efek­tem było po­ro­zu­mie­nie w spra­wie cen gazu i tran­zy­tu za niego i wy­eli­mi­no­wa­nie z ukra­iń­skie­go rynku ga­zo­we­go rosyjsko-żydowskiej spół­ki joint ven­tu­re Ro­sU­krE­ner­go, któ­rej udzia­łow­cem był ukra­iń­ski Żyd oli­gar­cha Dmy­tro Fir­tasz, obec­nie zwią­za­ny z Ja­nu­ko­wy­czem.

W 2011 roku Ty­mo­szen­ko zo­sta­ła oskar­żo­na o nad­uży­cie urzę­du i za­war­cie ga­zo­wej umowy nie­ko­rzyst­nej dla Ukra­iny.
Wa­run­ki umowy skry­ty­ko­wał ów­cze­sny pre­zy­dent Ukra­iny Wik­tor Jusz­czen­ko, który ze­zna­wał prze­ciw­ko Ty­mo­szen­ko na pro­ce­sie.
Ty­mo­szen­ko zo­sta­ła ska­za­na w 2011 roku na sie­dem lat wię­zie­nia za prze­wyż­sze­nie swych peł­no­moc­nictw przy pod­pi­sy­wa­niu umów ga­zo­wych z Rosją.
Wyrok dłu­go­let­nie­go wię­zie­nia dla Ty­mo­szen­ko ozna­czał dla Ja­nu­ko­wy­cza wy­eli­mi­no­wa­nie po­li­tycz­ne­go kon­ku­ren­ta, ale na syjonistycznym Za­cho­dzie uzna­no, że była pre­mier jest ofia­rą są­do­wych re­pre­sji.

Żą­da­nie jej uwol­nie­nia było jedną z naj­trud­niej­szych kwe­stii w ro­ko­wa­niach UE-Ukra­ina nad po­ro­zu­mie­niem sto­wa­rzy­sze­nio­wym, które miało być za­war­te w li­sto­pa­dzie ubie­głe­go roku.
Od­mo­wa jego pod­pi­sa­nia przez wła­dze Ukra­iny do­pro­wa­dzi­ła do wy­bu­chu obec­ne­go kry­zy­su w tym kraju.


~tak_sobie : Będzie ciekawie. Pretendentów "do tronu" jest pięciu: Kliczko ("Udar"), Jaceniuk ("Ojczyzna"), Tiahnybok ("Swoboda"), Jarosz ("Prawy sektor") i lady Tymoszenko, która wrzeszczy z więzienia o zakazie jakiegokolwiek porozumienia z Janukowyczem. Największe szanse ma: Tiahnybok i najbardziej ... rozwiń całość
dzisiaj 13:29 | ocena: 80% | odpowiedzi: 73 odpowiedz oceń: -1 +1
~polak... : Oho, oho....demokracja po ukraińsku !!!!!! Złodzieja i kryminalistę, po wyroku sądowym, zwolnić bo tak chce hołota !!!! BRAWO, brawo !!!! Takich kwiatków zaserwuje nam nowa demokracja ukraińska jeszcze wiele wiele razy......
dzisiaj 13:44 |
~przegięcie : Widzieliście flagi czerwono-czarne powiewające, jak uwalniali Tymoszenko!!!I w tym samy momencie szef MSW oświadcza,że Ukraińcy będą leczeni za nasze pieniądze i nie jest to problem!!!To jest zdrada narodu polskiego!!Dają nam od kilku dni w gębę, a zakłamane media im przyklaskują,

~cvb : Wiecie co mnie zastanawia, że 95% wpisów krytycznie podchodzi do tej niby rewolucji, a nasi politycy pierdzielą, że polski Naród solidaryzuje się z bojownikami Majdanu. Sikorskiego nazywają wielkim negocjatorem a ja uważam, że ten pakt doprowadzi do prawdziwej wojny domowej. Przecież każdy ... rozwiń całość
dzisiaj 14:20 |
~dr : Moim zdaniem niedobrze gdy politycy, deputowani bawia sie w sędziów. Odnosnie p. Tymoszenko winien wypowiedziec sie sad, rozumiem ponowny proces, z udzialem obserwatorów.
Ale do czasu rozpatrzenia powinna przebywac w areszcie. Pospieszne decyzje nigdy nie były dobre.
dzisiaj 13:41 |

~ROZCZAROWANY Wczoraj na Placu Wolności w Łodzi, grupa żydowskich matołków z Polski i Ukrainy skandowała te nacjonalistyczne hasła ukraińskie. Biedni gimnazjaliści i lewackie matołki wtórowały im, myśląc że są tacy otwarci na świat, zapominając, że ich rodaków REZUNY nabijały na sztachety ogrodzeń płotów i przybijali gwiździemi do podłogi.
dzisiaj 13:58 |
~jako do ~przegięcie: należy przypomnieć, iż dzisiejsi protestanci nie tylko ci polityczni, to normalna antypolska awangarda w większości czcząca na co dzień ukraińskich banderowskich zbirów m.in. aktualnymi lwowskimi pochodami z hasłami na co dzień:
„Smert Lachom”, „Lachy za San” etc.

dzisiaj 14:18 |
~orest do ~tak_sobie: Jakieś trzy tygodnie temu zdecydowanie zmieniła rozstawienie akcentów w swoich relacjach telewizja »Inter«. O ile przez pierwszy miesiąc udzielała oszołamiającego poparcia Euromajdanowi, to w następnych trzech tygodniach gwałtownie zmieniła retorykę i zaczęła go krytykować. Świadczy to o tym, że Żydzi mają jakiś ukryty plan w manipulacji mediami.
dzisiaj 13:48
~politolog-futurolog : Teraz sie zacznie PRAWDZIWY MAJDAN. Czy majdanowcy napewno chca umierac za te oszustke, bo tez slysze, ze wielu tez jej nie moze wybaczyc paru grzeszkow jakie popelnila, napompowana nienawiscia, teraz zacznie podjudzac i mscisc sie a ona to potrafi, oj potrafi, i wroci stan jak wtedy co sie kurwiła na Zachodzie i sprzedawała Ukrainę.
dzisiaj 14:10 |
Julia jest farbowaną Żydówką,- zobaczcie jakie ma brązowe oczy i czarne włosy a jej córka zupełnie podobna do Goldy Mejer.

_________________
adm


22 Lut 2014 16:44
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN
Żydzi chcą sprowokować Chiny i wykorzystują Obamę do siania intryg.

Barack Obama zignorował sprzeciw Chin i spotkał się z sekciarzem Dalajlamą XIV
22.02.2014 , aktualizacja: 22.02.2014 13:57

Piątkowemu spotkaniu prezydenta USA z duchowym przywódcą Tybetu sprzeciwiały się Chiny, które uważają Dalajlamę za separatystę podżegającego do aktów przemocy.
Do spotkania doszło w Waszyngtonie.
Prezydent Obama podjął Dalajlamę XIV w Gabinecie Map, a nie w Gabinecie Owalnym, gdzie zazwyczaj przyjmowani są dygnitarze. Agencja dpa interpretuje wybór pomieszczenia jako gest wynikający z chęci nadania spotkaniu mniej oficjalnego charakteru.
Podobnie wybór miejsca spotkania interpretuje Agencja Reutersa, podając, że mogło to być "niewielkie ustępstwo" na rzecz Państwa Środka.
Wcześniej Chiny wyraziły kategoryczny sprzeciw wobec planowanego spotkania i domagały się jego odwołania.
W piątek chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oznajmiło, że zaszkodzi ono relacjom USA-Chiny i będzie stanowić "poważną ingerencją" w sprawy wewnętrzne Pekinu.
Spotkanie odbyło się w cztery oczy, bez udziału przedstawicieli mediów, trwało prawdopodobnie około godziny. Jak podano w oświadczeniu wydanym przez Biały Dom, prezydent Obama ponownie wyraził poparcie dla przestrzegania praw człowieka i wolności wyznania wobec Tybetańczyków w Chinach oraz dla nawiązania bezpośredniego dialogu między Dalajlamą a chińskimi władzami w celu wyjaśnienia wieloletnich różnic.

- USA uznają Tybet za część Chin i nie popierają jego niepodległościowych aspiracji, jednak pod naciskiem Syjonistów opowiadają się za głoszonym przez Dalajlamę postulatem większej autonomii dla tego regionu ( otwarcia dla żydowskiego biznesu) i apelują do władz w Pekinie o dialog z nim - powiedziała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Caitlin Hayden. -
Jesteśmy zaniepokojeni utrzymującymi się napięciami oraz pogarszającą się sytuacją w zakresie praw człowieka na tybetańskich obszarach Chin - dodała. Spotkanie wywołało reperkusje w relacjach dyplomatycznych USA -Chiny.
Jak podaje PAP, powołując się na oświadczenie chińskiego MSZ, tamtejszy wiceminister spraw zagranicznych Zhang Yesui wezwał w piątek charge d'affaires ambasady USA w Pekinie Daniela Kritenbrinka, aby zaprotestować przeciwko spotkaniu w Waszyngtonie.
Jak napisano w komunikacie, chiński wiceminister oświadczył, że "Stany Zjednoczone muszą podjąć konkretne kroki, aby odzyskać zaufanie rządu i narodu chińskiego".

Było to już trzecie spotkanie Obamy z Dalajlamą. Poprzednie odbyły się w lutym 2010 r. i w lipcu 2011 r.

_________________
adm


22 Lut 2014 23:43
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN
Ławrow do Kerry'ego: Żydowska Rewolucja na Ukrainie- Mafia przejęła kontrolę nad państwemLogo dostawcy

Szef dyplomacji Rosji Siergiej Ławrow powiedział w rozmowie telefonicznej z sekretarzem stanu USA Johnem Kerrym, że ukraińska opozycja przejęła kontrolę w państwie. Kerry wyraził poparcie USA dla p.o. prezydenta Ukrainy Żydowskiego Mafiozo Ołeksandra Turczynowa.

- Najważniejsze jest teraz, by dopilnować, aby zostały w pełni zrealizowane postanowienia porozumienia opozycji z Wiktorem Janukowyczem - powiedział Ławrow, cytowany w komunikacie rosyjskiego MSZ.

To druga rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji na temat Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin.
Ukraińska opozycja, która odchodzi od litery porozumienie i de facto przejęła władzę w Kijowie, odmawia też złożenia broni i nadal stawia na przemoc z Zachodu- dodał szef rosyjskiej dyplomacji.
Ławrow "zwrócił też uwagę na fakt, że porozumienie było sygnowane przez przedstawicieli kilku zachodnich państw i zostało przyjęte z zadowoleniem przez USA" - głosi komunikat MSW Rosji.
Kerry powiedział, według komunikatu Departamentu Stanu, że Waszyngton zdecydowanie pochwala decyzję Rady Najwyższej Ukrainy, która wyznaczyła swego przewodniczącego Ołeksandra Turczynowa na pełniącego obowiązki prezydenta.
Dodał też, że USA w pełni aprobują kroki podjęte przez ukraińskich rewolucjonistów i popierają nową władzę.

_________________
adm


24 Lut 2014 00:38
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN
Żydówka Merkel w imię NWO popełniła samobójstwo, to oznacza powolne konanie globalistów.

Angela Merkel i Władimir Putin nie spotkają się w Soczi - podaje niemiecki "Der Spiegel".
Powołując się na źródła dyplomatyczne gazeta twierdzi, że Berlin zbojkotuje coroczne konsultacje ze względu na konflikt na Ukrainie.
Regularne spotkania obu rządów, w których uczestniczyli Władimir Putin i Angela Merkel, odbywały się zazwyczaj równocześnie z obradami Dialogu Petersburskiego - istniejącej od 2001 roku platformy wymiany poglądów przedstawicieli obu społeczeństw.
Ze względu na nieugiętą postawę Moskwy obecnie takie spotkanie pozbawione jest sensu - pisze syjonistyczny "Der Spiegel", powołując się na anonimowe źródło w Berlinie.
Dialog Petersburski ma odbyć się zgodnie z planem pod koniec października w Soczi.
Wiele niemieckich organizacji pozarządowych oraz część polityków żydowskich zapowiedziało jednak, że zbojkotuje spotkanie ze względu na aneksję Krymu przez Rosję i jej udział w konflikcie na wschodniej Ukrainie.
Moskwa nie zgodziła się na przełożenie terminu, co proponował Berlin.
Niemcy ostro krytykują politykę Kremla wobec Ukrainy; Merkel wypowiedziała się niedawno przeciwko zniesieniu sankcji wobec Rosji które tak naprawdę szkodzą jedynie niemieckiej gospodarce.
Równocześnie Berlin stoi na stanowisku, że należy podtrzymywać dialog z Moskwą bo sytuacja w strefie euro jest niepokojąca i grozi recesją.

_________________
adm


13 Paź 2014 16:16
Profil

Rejestracja: 28 Gru 2008 21:11
Posty: 2311
Post Re: ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN
ZYDOSTWO W CHINACH

Wielu przeciwnikow Izraela i USA jest zafascynowanych Chinami i polityka tamtejszych liderow, ktorych uwazaja za pewien rodzaj przeciwwagi dla poczynan izraelskiego i anglosaskiego zydostwa - podobne zafascynowanie jest zwiazane z Rosja i tamtejszymi liderami.
Faktem z kolei jest, ze komunizm w Rosji mial zydowskie korzenie i zydowskie korzenie mial rowniez komunizm w Chinach, ale na tym nie konczy sie temat, poniewaz zarowno w Rosji jak i w Chinach, a takze w USA, Anglii, Francji, Niemczech i pozostalych krajach swiata (rowniez w Polsce) dziala LOBBY ZYDOWSKIE, ktore zdobywalo i poszerzalo swoje wplywy od kilkunastu stuleci. Te grupy zydowskich lobbystow w poszczegolnych krajach swiata tworza jedna wielka miedzynarodowa mafie zydowska, ktora kontroluje cale panstwa, narody, kontynenty, organizacje miedzynarodowe, banki, finanse, polityke, ekonomie, bogactwa naturalne etc.
Oficjalne swiatowe media, ktore w wiekszosci znajduja sie w lapach zydostwa, wielokrotnie pokazywaly konflikt na linii Wschod - Zachod, pomiedzy krajami komunistycznymi, a krajami kapitalistycznymi, podczas gdy w rzeczywistosci zydo-komunisci i zydo-kapitalisci prowadzili wspolne interesy.


Temat dotyczacy dzialania lobby zydowskiego w krajach zachodnich, takich jak: USA, Anglia, Francja, Niemcy etc, a takze w krajach bylego obozu komunitycznego, jak: ZSRR, PRL, WRL etc, ktore nazywaja sie dzisiaj: Rosja, Polska, Wegry etc jest ogolnie znany, ale jesli chodzi o Chiny to ten temat stanowi pewnego rodzaju tajemnice z powodu ograniczonej liczby fachowej i rzetelnej literatury w tym temacie, ktora jest dostepna glownie w j.angielskim - pomijam dzisiejsze oficjalne wydawnictwa encyklopedyczne, ktore sa prawie calkowicie pod kontrola zydostwa i piora mozgi czytelnikom polprawdami i poprawnoscia polityczna.

Zacznijmy do takich tematow, jak:

Zydowskie korzenie komunizmu w Chinach

http://www.jrbooksonline.com/HTML-docs/chinese_communism.htm
oraz
The Jewish Origins of Mao’s Communist Regime in China
(Zydowskie poczatki rezymu komunistycznego Mao Tse-tunga w Chinach)
http://www.texemarrs.com/092010/triad_of_evil.htm


Laik moze zapytac: A co to ma wspolnego z dzisiejszymi Chinami, ktore zaprowadzily u siebie kapitalizm ?
W odpowiedzi moze uslyszec, ze ma duzo i bardzo duzo wspolnego, poniewaz byli chinscy komunisci przepoczwarzyli sie w kapitalistow oraz ze w Chinach dziala LOBBY ZYDOWSKIE zlozone z zydowskich bankierow, rabinow, zydowskich politykow, zydowskich handlarzy i posrednikow, zydowskich mediow, zydowskich prawnikow etc, a takze wiele wplywowych osob w Chinach ma zydowskie pochodzenie.


Poza tym, kolebka zydostwa w Chinach jest miasto SHANGHAI.

Wyjasnienie znajduje sie w artykule pt. "Shanghai is One of the Greatest Jewish Cities Ever Constructed" (Shanghai jest jednym z najswietnieszych miast zydowskich jakiekolwiek zbudowano) na stronie:
http://www.newrepublic.com/article/118477/shanghai-one-greatest-jewish-cities-ever-constructed
oraz w artykule pt. "Jewish-Chinese Connection During WWII" (Wspolpraca chinsko-zydowska w czasie II wojny swiatowej) na stronie:
http://www.dontow.com/2011/04/jewish-chinese-connection-during-wwii-how-a-chinese-diplomat-saved-thousands-of-jews/

Informacja na temat ZYDOSTWA w Chinach:

The Secret Role of Jews in China (Tajemnicza rola zydow w Chinach)
Jewish Faces in Chinese Government (Zydowskie twarze w chinskim rzadzie)
http://jewishfaces.com/china.html

Detailed History of Kaifeng Jews (Szczegolowa historia zydow w Kaifeng)
http://www.sino-judaic.org/index.php?page=kaifeng_jews_history

Chce rowniez dodac, ze w Chinach panuje moda na NAUKI TALMUDU oraz stosowane sa talmudyczne zasady prowadzenia biznesow w Chinach - wyjasnienie: "Zydowi wolno oszukac, okrasc lub zabic goja i nie ma za to kary" - Sanhedryn 57a
"The Talmud has become a handbook for doing business and seeking fortunes” - Wang Jian
(Talmud stal sie podrecznikiem do robienia interesow i poszukiwania fortuny - Wang Jian, dziekan Centrum Studiow Zydowskich w Szanghaju)
http://www.newsweek.com/china-pushing-talmud-business-guide-69075
Adres do dziekana Wang Jian
http://www.cjss.org.cn/a/English/Experts_Scholars/2013/1019/116.html
Wniosek:
Chinczycy uzywaja zydowskich metod oszukiwania i okradania innych narodow.

Dodatkowe udokumentowane informacje na temat braterskich stosunkow Chin z Izraelem i skupiskach zydostwa w Chinach

http://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/china/china-jewish-myths.htm
http://tiberiuw.blogspot.ca/2013/06/new-wave-in-jewish-migrationto-china.html

Na stronie WOLNA POLSKA pojawil sie artykul pt. "Chiński komunizm i chińscy żydzi"
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/chinski-komunizm-i-chinscy-zydzi-2014-12
Ten artykul pozwoli zrozumiec polskim czytelnikom sprawe kontrolowania Chin przez zydostwo - w artykule jest rowniez wzmianka o zydach w innych krajach Azji i zydowskich wplywach na kontynencie azjatyckim.

TAK WYGLADA PLAN DZIALANIA ZYDOSTWA W CHINACH I CALEJ AZJI, KTORE DAZY DO PANOWANIA NAD CALYM SWIATEM I NIE-ZYDAMI


Toronto, Kanada


29 Gru 2014 02:18
Profil

Rejestracja: 28 Gru 2008 21:11
Posty: 2311
Post Re: ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN

Protokóły Mędrców Sjonu...
w jezyku polskim.

Egz. archiwalny 77 stron
BIBLIOTECZKA ŻYDOZNAWCZA TOWARZYSTWA „ROZWÓJ"
Warszawa 1923r.


http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=836&from=PIONIER%20DLF

Jest to zbior informacji, ktore ukazuja podstepne plany zydomasonerii dazacej do odebrania majatkow gojom, zrobienia z gojow niewolnikow i panowania nad calym swiatem i gojami - wyraz "goj" oznacza "bydle" i tego okreslenia uzywaja zydzi wobec nie-zydow.
Protokoly sa jak przyslowiowy "Elementarz" szkolny do nauki czytania i pisania, z ta roznica, ze Protokoly sluza do poznania metod jakimi posluguje sie zydomasoneria w celu oszukania, okradzenia i zniewolenia gojow po to, zeby zapanowac nad gojami i dlatego poznanie Protokolow jest koniecznoscia, zeby zrozumiec metody jakimi posluguje sie zydomasoneria oraz zrozumiec zydowska perfidie i uparte dazenie zydostwa do zrealizowania tych diabelskich celow i potwierdzenie tego znajduje sie rowniez w Talmudzie, co jeszcze bardziej potwierdza autentycznosc Protokolow.
Protokoly znane byly w tajnych kolach zydomasonerii we Francji i kopie Protokolow zostaly dostarczone Nilusowi przez jego znajomego z Francji, a nastepnie opublikowane przez Nilusa w 1901r.
Poza tym cele i metody dzialania zydostwa na przestrzeni ostatnich ponad 100 lat nie pozostawiaja zadnych watpliwosci.

Skopiuj i przekaz innym.

BIBLIOTEKA CYFROWA KSIAZEK

W bibliotece cyfrowej znajduje sie na dzien dzisiejszy 2576 ksiazek, pism i drukow m.inn. o Zydach i wrogiej robocie zydostwa w Polsce, ktore nie sa oficjalnie i ogolnie dostepne z powodu poprawnosci politycznej i celowego ukrywania tematu dotyczacego perfidnych dzialan zydostwa w Polsce i na swiecie na przestrzeni wiekow.
Milczy na ten temat propaganda swiecka i koscielna, i w zwiazku z tym nalezy kopiowac dostepny material archiwalny i przekazywac go do jak najszerszej rzeszy Polakow i Polek, poczawszy od najmlodszych lat szkolnych, zeby nie tylko dorosli, ale nawet mlodzi Polacy i Polki wiedzieli jak podstepne i perfidne jest zydostwo.


Adres internetowy biblioteki cyfrowej:

http://fbc.pionier.net.pl/owoc/browse-day?d=10-3-2014

Toronto, Kanada


04 Sty 2015 10:30
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN
Orszaki Trzech Króli zmieniają całą Polskę w Azję
04.01.2015 14:34

W tym roku, siedem lat po warszawskiej "premierze", Orszaki przejdą w ponad 330 miastach i miejscowościach, choć liczba ta nie jest dokładna, gdyż wciąż zgłaszane są kolejne miejsca, w których świętowanie się odbędzie - mówił Żyd Maciej Marchewicz.
W tym roku żydom udało się zaprosić Azjatę i Afrykanina do odegrania ról króli azjatyckiego i afrykańskiego.
W Jarosławiu udało zaprosić się Afrykanina, mieszkającego na Ukrainie, zaś w Bydgoszczy w rolę tę wcieli się kolorowego student tamtejszego seminarium.
W konferencji uczestniczyli warszawscy królowie. Tariku Abebe, czyli Baltazar VII, pochodzi z Etiopii, pracuje na UW i grał w kilku filmach, Zhen Wen Liu jest Chińczykiem od siedmiu lat mieszkającym w Polsce, z zawodu jest lekarzem, natomiast europejski król, czyli Kacper VII to Żyd Jarosław Kasperek, z zawodu notariusz, który wraz z synem brał udział w organizacji Orszaku od pierwszej jego edycji.
Prezes OTK poinformował, że organizowany od kilku lat konkurs na wielbłąda wygrała niewielka miejscowość Borek Stary pod Rzeszowem, a stało się to dzięki pasjonatce, która w poprzednich latach szyła stroje dla rzeszowskich uczestników. - Orszak Trzech Króli zmienia Polskę, aktywizuje ludzi, wyzwala inwencję twórczą, tworzą się nowe więzi - podkreślił prezes Fundacji OTK.

_________________
adm


06 Sty 2015 18:01
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Re: ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN
Żydzi tradycyjnie grają w " antysemityzm " i ustawiają prowokacje .
Poważne obawy Żydów w Europie.
"To ogromne wyzwanie"
36 minut temu
Unia Europejska stoi przed "ogromnym wyzwaniem", aby uspokoić Żydów co do ich przyszłości w Europie.
Wszystko z powodu islamistycznych ataków, do których doszło w Paryżu.
Podsyciły one rosnące obawy przed antysemityzmem - powiedział wiceszef Komisji Europejskiej Żyd Frans Timmermans.
O jego słowach wspomina AFP.

- Widzimy, że społeczność żydowska jest pełna obaw co do swojej przyszłości w Europie - powiedział Timmermans.
Dodał, że przywrócenie spokoju jest ogromnym wyzwaniem, które jednocześnie stoi u podstaw integracji europejskiej.
Według Timmermansa kwestia ta jest bardziej istotna od wspólnej waluty czy sytuacji na rynkach wewnętrznych. -
To "podstawowa wartość" Unii, że każdy ma swoje miejsce w Europie, bez względu na swoje wyznanie czy pochodzenie - mówił.
Timmermans obiecał, że Komisja Europejska zrobi wszystko, aby opracować odpowiednią strategię, która zaoferuje "nadzieje i szanse" dla Żydów i dla każdego w Europie. -

_________________
adm


21 Sty 2015 18:24
Profil

Rejestracja: 28 Gru 2008 21:11
Posty: 2311
Post Re: ZYDZI I PANOWANIE NAD SWIATEM - TAJNY PLAN
Zionism's Master Plan for World Power - Documented and Dated
(Syjonistyczny plan zdobycia wladzy nad swiatem - udokumentowany i datowany)


A Chronology of the Zionist Master Plan for World Domination

Virtually all of the items included in this chronology are direct quotations from Zionists or from their books. At the end of this article there will be listed the various books, their authors, the publishing firms and the dates of publication. I. B. means "International Banker," A. M. means "American Mercury," p. means "page," MMM means 'Money Made Mysterious."

1896

Theodor Herzl published "The Jewish State." It became the Zionists' bible. The following exact quotes are from Herzl's book:

1. "When we sink, we become a revolutionary proletariat, the subordinate officers of all revolutionary parties; at the same time, when we rise, there rises also our terrible power of the purse." p.10.

2. " . . . the longer Anti-Semitism lies in abeyance the more fiercely will it break out." p. 4.

3."Universal brotherhood is not even a beautiful dream. Antagonism is essential to man's greatest efforts." p. 42.

1897

1. Lord Edmond Rothschild of London and Jacob H. Schiff of New York City, two of the Elders of Zion, got Theodor Herzl (of Austria) to arrange for the World Zionist Congress at Basel, Switzerland; 197 delegates met there and laid out a plan of World Conquest with plans for a World Government. Herzl, founder of Zionism, in opening the meeting, raised his right hand and repeated an ancient oath of the Talmudists:

"If I forget thee, O Jerusalem, may my right hand forget its cunning." Herzl also said at this meeting: "We are one nation. We are neither American nor Russian Jews, but only Jews!" He also said: 'With a few exceptions that do not figure at all, the entire press of the world is in our hands."

2. Dr. Mandelstam said on August 29 at the opening of the Zionist Congress of 1897: "The Jews will use all their influence and power to prevent the rise and prosperity of other nations and are resolved to adhere to their historic hopes; i.e., to the conquest of world power." LE TEMPS, Paris, September 3,1897.

3. The Zionist Organization of America was organized in 1897 with Richard Gottheil of Columbia University as its first president, and Rabbi Stephen Wise as the first secretary. Branches for women (Hadassah), and children (Young Judea) were soon organized. ZIONIST NETWORK, p. 32.

1898

Dr. Mandelstam, professor of the University of Kiev, Russia, at Basel Zionist Congress in 1898 said: "The Jews energetically reject the idea of fusion with the other nationalities and cling firmly to their historical hope, i.e., of world empire." THE FOUNDATIONS OF THE NINETEENTH CENTURY, by H. S Chamberlain, Vol. I, p. 335. Also p. 221 of DEMOCRACY AND WORLD DOMINION.

1900

1. Theodor Herzl, the Zionist leader, went to see Abdul Hamid the Sultan of Turkey, to buy land for the Zionists in Palestine. When the Sultan said "no" he had a revolution on his hands Note later item in 1914.

2. Between 1900 and the outbreak of World War I (1914), the United States was flooded by large waves of immigration from Eastern Europe.

1901

1. Because President William McKinley in the United States refused to be a stooge for the International Bankers, he was killed by Russian Zionist, Zolkozh. Presidents Lincoln [on Good Friday] and Garfield had been previously murdered.

2. Doctor Leopold Kahn summed up these sentiments when speaking about Zionism in a Jewish school at Pozrony (Bratislava) in 1901: "Jews will never be assimilated and will never adopt the customs or morals of strangers. The Jew will remain a Jew under all circumstances." WORLD CONQUERORS, p. 21.

1902

1. Lenin joins Trotsky in Switzerland on Editorial Board of Zionist publication ISKRA (THE SPARK). It was printed in Munich, Germany.

2. Kuhn, Loeb & Co. was one of the founders and chief financiers of the scandalous Panama Canal Co.

1903

1. Dr. Simon Flexner, one of three busy brothers became director of laboratories of the Rockefeller Institute. AMERICAN MERCURY, November 1958, p. 105.

2. At the Sixth Zionist Congress in 1903 at Basel Switzerland Dr. Max Nordau, an Elder of Zion said we quote from the AMERICAN JEWISH NEWS, New York, Vol. 4, No 2, September 19, 1919, "Theodor Herzl has considered it his duty to maintain valuable relations with this great and progressive power (England). Herzl knows that we stand (in 1903) before a tremendous upheaval of the whole world. Soon, perhaps some kind of world congress will have to be called, and England, the great, free and powerful England, will then continue the work it has begun with its generous offer to the Sixth (Zionist) Congress in 1903. And if you ask me now what has Israel to do in Uganda, then . . . let me tell you the following words as if I were showing you the rungs of a ladder leading upward and upward: Herzl, the Zionist (1897) Congress, the English Uganda proposition (1903), the future World War (1914-1918), the peace conference (1919-1920) where with the help of England a free and Jewish Palestine will be created."

"Like a mighty thunder these last words came to us, and we all were trembling and awe-struck as if we had seen a vision of old."

The above speech was also printed in the FASCIST (London) February, 1937. The same speech has been mentioned in a number of books, including (on page 221) DEMOCRACY AND WORLD DOMINION, by the great educator, Edwin D. Schoonmaker, publisher, Richard R. Smith, New York City, 1939.

3. Speyer & Co., the Zionist banking house, gave Mexico a loan of 12 & one half million dollars and secured all oil concessions in Mexico. From then on intrigue dominated Mexico.

1904

1. Kuhn Loeb & Co. (a Rothschild international banking firm) financed the war of Japan against Czarist Russia. (A planned revolution in Czarist Russia followed one year later.)

2. Chaim Weizmann commented as follows on Theodor Herzl's JUDENSTAAT:

"Four years ago world Jewry was divided into two camps: one on the east and one on the west. And when Herzl arrived and said to us that we must unite Eastern and Western Jewry, we carried out this order accordingly. Our unity today is Herzl's legacy to the Jewish people."

Theodor Herzl's JUDENSTAAT states: "Wir sind ein Volk!"Q"We are one people!" And today this is the only unity existing in a world divided into two hemispheres.

"We are one people despite the ostensible rifts, cracks and differences between the American and Soviet democracies. We are one people and it is not in our interests that the West should liberate the East, for in doing this and in liberating the enslaved nations, the West would inevitably deprive Jewry of the Eastern half of its world power." Chaim Weizmann statement in WORLD CONQUERORS, p. 227.

3. International Workers of the World (IWW) starts promoting violence and trouble in U. S. Austrian-born Felix Frankfurter later was counsel for IWW anarchists.

1905

1. Sidney Hillman (Schmoul Gilsman) was educated as a Rabbi. See WHO WAS WHO IN AMERICA, Vol. II, p. 254.

2. Abortive Revolution in Russia failed. It was led by Sidney Hillman who later came to the U.S. to direct "world operations." Another leader in the same revolution was Leon Trotsky ( Leiba Davidovitch Bronstein). During the revolution the Rothschilds helped finance, they had their termites in Russia destroy and sabotage the oil wells and refineries. It took many years to offset this tremendous sabotage. It handicapped Czarist Russia some years later when "Planned World War I" started.

3. Intercollegiate Socialist Society formed. Felix Frankfurter, a founder.

4. A copy of THE PROTOCOLS OF THE ELDERS OF ZION was recorded in the British Museum, in London.

5. We quote from p. 76 of THE WORLD AT THE CROSS ROADS, by Boris Brasol:

"According to the information of the LONDON JEWISH CHRONICLE, the contribution of international Jewry to the Russian revolutionary cause in 1905 reached the sum of #874,341. (Nearly $4,500,000 U.S.)

No wonder that Mr. George von Longerke Meyer, United States Ambassador to Russia during the Russo-Japanese War, stated in an official letter dated December 30, 1905, to Mr. Elihu Root, then U. S. Secretary of State, that:

"The Jews have undoubtedly to a large extent furnished the brains and energy in the revolution throughout Russia."

Nevertheless, in 1905, the revolution financed by Jacob H. Schiff failed.

1906

1. In 1906 a dissolution suit was brought by the Attorney General, for the U. S. Government, against Rockefeller's Oil Company. The case was closed in 1908. The U. S. Supreme Court ruled against the Rockefeller interest in May 1911 and fined them $29,000,000. The State of Texas issued an injunction against the Rockefellers doing business in that state. William H. Allen's book, ROCKEFELLER: GIANT, DWARF, SYMBOL gives some of the details of the Rockefellers' prior questionable operations. When the Rockefellers maneuvered out of the fine of $29 million, Federal Judge Landis, who conducted the government trial, bitterly commented: "You can't convict a million dollars." AMERICAN MERCURY, November 1958, p. 104.

From the beginning the Rockefellers were financed by the Kuhn Loeb & Co. and other Zionist bankers. The Rothschilds advised and guided the Rockefellers. They had a deal to divide the world petroleum markets. See ROTHSCHILD' AND ROCKEFELLERS: DEDICATED MONOPOLISTS, in the AMERICAN MERCURY, November 1958, p. 100.

2. In the JEWISH ENCYCLOPAEDIA (1906), we read:

"It (Schiff's firm) subscribed for and floated the large Japanese war loan in 1904-1905." THE ALIEN MENACE, p. 112.

3. The Rothschilds financed ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE, published in Russia and elsewhere in 1907: "Capture the press! Through it everything will come to you in the natural course of events." Adolphe Cremioux. Founder, ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE, quoted from A. Shamakoff, ADDRESS IN DEFENSE OF T. DOKSHIN AND OTHERS, p. 36. Moscow: University Printing Office, 1907.

1907

1. Labor Zionist Organization of America Q Poale Zion - was organized in the U. S. to shape labor activities.

2. "There was another great crisis when the Knickerbocker Trust failed because manipulators of the millionaire class wilfully created a run on the banks, from which they emerged incomparably more powerful, having bought up the stock of the ruined victims which held to resell at par. At the same time the Steel Trust was able to complete its absolute monopoly. Solomon Loeb of Kuhn Loeb & Co., was a member of the Knickerbocker Trust." DEADLIER THAN THE H. BOMB, p. 45.

1908

1. The Socialists financed by the International Banking group said they would, in the future, "bury the whole capitalist system."

2. On advice of the Rothschilds the Belgian Government acquires the Belgian Congo. Edward Seugier is sent to Elizabethtown. War, minerals and other reasons were mentioned later.

3. Abraham Flexner became education expert for the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. AMERICAN MERCURY, November 1958, p 106.

4. Federal Council of Churches of Christ organized at suggestion of Rothschild. Rockefeller and Carnegie interests active in it. Their Foundations later flow funds into it. 75 per cent of its finances have come from sources outside of its church membership. Congregations don't vote. "Selected" delegates meet only once each four years.

5. During a heated Congressional investigation into white slavery, The American Jewish Congress was formed. See p. 96, INTERNATIONAL JEW by Henry Ford, Sr. During years that followed, the AJC and Federal Council of Churches were to work closely together on many projects.

1909

1. Walter Rathenau, Zionist, Financial Dictator of Germany, selected by International Bankers after World War I in THE WIERNER FREE PRESSE,

December 25, 1909: "Only 300 men, each of whom knows all the others, govern the fate of Europe. They elect their successors from their entourage. These Jews have the means in their hands of putting an end to the form of any State which they find unreasonable."

2. THE UNSEEN EMPIRE OF FINANCE, a carefully documented research book by E. Alexander Powell, declared in The SATURDAY EVENING POST, June 19, 1909: "The European peoples are no longer under the Government of respective nations. They have passed under another scepter. They have become the subjects of another Power Q a Power unseen, but felt in palace as in cottage, in Russia as in Spain, by every parent and child, by every potentate and every laborer. No nation on the European continent has any longer an independence that is more than normal. The political autonomy of every one of them has been surrendered to the will of a despotism before which every kingdom and empire and republic fawns in the most abject subserviency." Above also in ZIONIST NETWORK, p. 6, by Senator Jack B. Tenney.

1911

1. "Mr. Paul Warburg was brother-in-law to Mr. Jacob H. Schiff. Warburg was born in Germany. His brothers conduct the powerful German banking house of M. Warburg and Company, Hamburg, financing the German shipping industry and controlling the Hamburg-American and North German Lloyd lines. Herr Max Warburg, head of this banking house played an important part in German politics, particularly at the time the Kaiser fled to Holland. Dr. Carl Melchoir, a partner in it, was one of the five German delegates-in-chief at the Peace Conference at Versailles (1919), and in later years (1930) was prominent in the founding of the Bank for International Settlements. This was the central bank of the central International Settlements, the central bank of the central banks established in Switzerland, which has been internationalized in peace and war alike, it pays no taxes, and it is above and beyond all law." ALL THESE THINGS, by A. N. Field, p. 5.

2. Correspondence of the Rothschilds to the German Kaiser reveals Rothschilds wanted World War I delayed. (They needed our Federal Reserve Act to finance World Wars.) INTERNATIONAL JEW by Henry Ford, Sr., P. 204.

3. The International Group running the Carnegie Foundation trustees' meeting "discussed the advantages of changing our government and institutions through war." (Later Alger Hiss was president of this "international" outfit.)

4. "I felt constrained to point out (to Kaiser Wilhelm II on his last visit to England in 1911) that the Jews . . . had captured and controlled the larger part of the German press. He did not dissent." Herbert Henry Asquith, Prime Minister of England 1908 - 1916. THE GENESIS OF THE WAR, New York, 1923, p. 89.

5. The Zionist organization sent a German geologist, Professor Blankenhorn, to investigate the potentialities of the Dead Sea region in Palestine. THE ALIEN MENACE, p. 168.

1912

1. Bernard Baruch ushered into the President's office in the White House his very weak professor, Woodrow Wilson.

2. Richard J. H. Gottheil wrote that "The closer Jews are kept within the fold, the greater their interest in Jewish life and thought."

3. The best pamphleteers, the ablest journalists of Europe kept on the payroll of the various financial groups, were feverishly preparing public opinion for the future conflict between the European countries. Boris L. Brasol.

4. " . . . Finally it should be borne in mind that the press bureaus and the great Eastern dailies exert a disproportionate influence on the American press as a whole . . . The foreign news which came through these bureaus was primarily composed for the New York papers, so, in the last analysis, the control of the New York press meant the control of the entire American press." Horace C. Peterson.

5. " . . . The Northcliffe (Jewish-owned) press did more before and during the war to embitter and deliberately poison the English mind against Germany than any other agency." Clinton Hartley Grattan.

1913

1. Colonel E. Mandell House wrote a book, PHILIP DRU, ADMINISTRATOR David-Rex-Universe, See AMERICAN MERCURY, November 1954, p. 131 (Researchers say that E. Mandell House was an agent of the Rothschilds.)

2. President Wilson (during brief moments when he was not dominated by Brandeis, Baruch, Frankfurter, etc.) wrote "we know that something intervenes between the people of the U. S. and the control of their own affairs at Washington." FAR AND WIDE, p. 327.

The Hidden Hand put across five related items in 1913:

1. Graduated income tax law was passed. (16th Amendment.) A fundamental rule, laid down by The Communist Manifesto, for destroying of society is "A heavy, progressive or graduated income tax."

2. The Federal Reserve Banking Act was passed, December 23 Q two days before Christmas. It permitted aliens, through our privately owned Federal Reserve Banks to finance the world wars which were "planned." Elihu Root blasted this dangerous act in the Senate December 13,1913. (See MONEY MADE MYSTERIOUS- 3rd Book.) 4,000 pages of fine print was later slipped into it! It was cooked up at Baruch's Jekyl Island in a secret conference.

3. The Anti-Defamation League (ADL) was organized by B'nai B'rith. (Its pressure and intimidation record, and the sad events that happened thereafter, speak for themselves.)

4. The Rockefeller Foundation was established. Thereafter this outfit and the ADL were to cooperate. (Remember the 2 blades of a pair of scissors.)

5. U. S. senators would no longer he selected by the legislatures of each of the states. Thereafter senators would be elected by the masses. This gave the Internationalists and their Controlled Press control of the senators by their control of all communication media. They already had it on the Congressmen.

From this date forward, we were to be lied to, brainwashed and betrayed: Nationalism was thrown out the window for un-American internationalism. The money properly belonging to the citizen was taken from him by the Marxist graduated income tax and squandered by the internationalists through "their controlled government." Planned and promoted wars followed.

1914

1. As Zionists pushed England into war, U. S. had at the critical Constantinople post (Turkey) Henry Morgenthau, Sr., as Ambassador and Louis Einstein as its special minister.

2 Paul M. Warburg said, at a Congressional hearing: "I only decided to become a citizen after I was convinced the U. S. money system would be reformed." THE HIDDEN EMPIRE, p. 63.

3. Five men who were later to head various governments (Lenin of Russia, Ebert of Germany, Branting of Sweden, MacDonald of England, Stauning of Denmark) met as members of the International Socialist Bureau of the Second International!

4. Trotsky was introduced and recommended to them (Kuhn, Loeb & Co) by the publisher of the . . . revolutionary newspaper, FORWARD of New York . . . Henry Coston, LES FINANCIERS QUI MENENT LE MONDE, Paris, 1955, p. 114.

5. "One by one the Jews are capturing the principal newspapers of America . . . " From letter of Sir Cecil Spring-Rice (British Ambassador to U.S.) to Sir Edward Grey (British Foreign Minister), November, 1914.

6. At the start of World War I, Edmond Rothschild told Dr. Chaim Weizmann that "It would spread to the Middle East , where things of great significance to Political Zionism would occur." FAR AND WIDE, p. 285.

7. Colonel C. Repington recounts a conversation he had (April 5, 1921) with Count Mensdorff, who was Austrian Ambassador in London in 1914, as follows: "Mensdorff thought that Israel had won the War; they had made it, thrived on it, profited by it. It was their supreme revenge on Christianity." AFTER THE WAR, p. 155, Constable, 1922.

8. Lloyd George, who was counsel for the Zionists in England, was made premier of the English Government and chosen to "perform" during World War I. His secretary was Sir Philip Sassoon Rothschild. AMERICAN MERCURY - KNOW - December, 1958.

9. "The part which Jews all over the world play in white slavery is one of the foulest blots on our people." JEWISH WORLD, March 18, 1914.

10. "Mr. Paul Moritz Warburg practically controls the financial policy of the Administration.' Sir Cecil Spring-Rice, British Ambassador to the U. S. From ALL THESE THINGS, by A. N. Field, p. 5.

11. "Assimilation is national suicide." Louis D. Brandeis before Menorah Society, Columbia University.

c.d. na stronie ponizej


Ostatnio edytowany przez 401autobahn, 22 Sty 2015 23:33, edytowano w sumie 1 raz22 Sty 2015 23:06
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 148 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 5 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.